Sunday, May 21, 2006

Zhang Zongmei (张宗眉) in motion

Yves de Cent in Moganshan Lu, Shanghai